Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl


PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring is opgesteld om informatie te geven over het bewaren van persoonsgegevens in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Ten behoeve van de begeleiding van leerlingen worden algemene en specifieke persoonsgegevens verwerkt door Praktijk Noord.


VERWERKING

Wanneer een leerling wordt opgegeven voor remedial teaching worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes met naam
 • leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep
 • bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie
 • bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de schoolse ontwikkeling
 • gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • groep van de leerling en gegevens leerkracht(en) en andere contactpersonen (bijvoorbeeld intern begeleider)
 • gegevens van schoolvorderingen (bijvoorbeeld rapportcijfers, doublure, leerproblemen, eerder verleende hulp, het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement)
 • verslagen van zorgverleners met diens gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • medische gegevens (bijvoorbeeld informatie over de bevalling, kinderziekten, eten en drinken, slapen, medicijngebruik, taalontwikkeling, gezichts- en hoorvermogen, zindelijkheid, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling)


Deze gegevens worden verzameld via het intakegesprek en de overeenkomst die wordt aangegaan. Indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd via een (telefonisch) gesprek, per e-mail of een intake formulier. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van de remedial teaching
 • het mogelijk maken van gebruik van de elektronische leeromgeving (ELO) Mijn Superkracht
 • informatie toesturen en contact opnemen
 • opstellen van een onderzoeksverslag
 • opstellen van advies voor de begeleiding
 • contact met de leerkracht of contactpersoon van de school
 • gebruik van diverse websites om vorderingen van de leerling te volgen


DOELEINDEN

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de leermoeilijkheden, remedial teaching wordt gegeven en advies wordt geleverd voor begeleiding van de leerling.

Voor de verwerking van de medische gegevens wordt uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd gevraagd, omdat deze vallen onder bijzondere persoonsgegevens.


DOORGIFTE

Voor het gebruik van externe oefenwebsites, digibord-software en online methodes worden persoonsgegevens  gedeeld met derden. De aanbieders van deze middelen ontvangen alleen de benodigde persoonsgegevens om de leerling  met het product te kunnen laten werken (meestal naam, leeftijd en groep).


BEWAARTERMIJNEN

Alle gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject. Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens van de school, de groep van de leerling, schoolvorderingen en de medische gegevens tot 5 jaar na het einde van het begeleidingstraject bewaard, conform de beroepscode van remedial teachers. De gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn worden gedurende 7 jaar bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd (papier) en zullen de digitale gegevens worden verwijderd. Tot die tijd wordt het dossier bewaard in een ordner (papier) alsmede op een opslagmedium (digitaal).


BEVEILIGING

Passende organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: logische toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging door middel van tweestapsverificatie.


TOESTEMMING

Bij de aanmelding van de leerling wordt om toestemming gevraagd voor het verzamelen van deze gegevens middels een formulier. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door het sturen van een brief of e-mail aan Praktijk Noord.